Srivaishnavam Practices Essence

Home Sama Veda Upakarma Mantram in Tamil -  29.08.2014 (SaamOpakarma)

  Text Size   

The Powerful Cosmic Wheel of Sri Mahavishnu, Sri Sudarsana Chakram

 

Srivaishnava Sama Veda Upakarma Mantram In Tamil Unicode Fonts (Baraha 7.0 Tamil Unicode fonts) - SamOpakarma.

Saama Veda Upakarma on 29th August 2014

 

Please click here to avail this page in phonetic English

 

ஸ்ன, ۉ , , , Ө . Ţ â, á¡ .

ż¡:

அஸ் ¡ : Ţâã. ž󾡺 ¡ 󿢾 վ. : ஸ் š , ս ᪠ஜ. ஸ்ŧ⧾ ¡ ஸ்ţ: â. Ţ ã : ஸ்.

ஐயங்கார் ,(ż, )  ஸ் (ஐயர்)  - ġ -

ġþ Ţ   ஜ | Åž ¡ Ţɡ ||

ஸ்Ţþ á¡: â¡  | Ţ Ţ진 ஸ்ç ||

âá Ţ, Ţ, Ţ: ஸ்‚ ž: Մஸ் Ţá컡 ஸ் : Ţ á žá ஸ் Ģ ԧ þ ஜţ þ þ á ஸ் ¡ņâ š á ஜய நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே க்ரீஷ்ம ருதௌ, கடக மாஸே சுக்ல பக்ஷே சதுர்த்தியாம் ஸுப திதௌ, ப்ருகு வாஸர யுக்தாயாம், ஹஸ்த நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், சுப யோக வணிசை கரண ஏவங்குண விசேஷண விசிஷ்டாயாம், அஸ்யாம் சதுர்த்தியாம்சுப திதௌ......

  (வடகலையார் )   ž컡 á½ ã 

  ( ¡ -> ;  

  ஸ் -> ž ç ã) ¡ ஜ் â ã â â. š ¾ ¢¡:

 

 

: ţ

001. ɢ
002.
003.
004.
005. ஜ
006. Ţ
007.
008. Նஸ்
009. ஷ்
010. விஷ்
011. :
012. š:
013.
014.
015. á
016. ž Ņ:
017. á:
018.
019. ո
020. Å
021. ¡
022. վ
023. Ţஷ்ŧš
024. ŧš
025. š
026. ɇ
027.
028.
029. áɢ ¾
030.
031.
032.
033.
034.
035. á
036.
037.
038. ź :
039. :
040. Ţ ¾
041. விஷ்Ÿ
042.
043.
044. ¡
045.
046. ņâ
047. 컡
048. 컡 ¾
049. ž
050. :
051. ¡
052. á
053. :
054. ஜ š: : ‡ ⠇ â ஸ்á
055. ŢŢ¡ š
056. Ţ š ஷ்¡
057. ஸ்ஷ் šŪ ¾
058. â
059. и:
060. : ஸ்Ž á
061. ::
062. ‡
063. Ç
064. :
065. ¡
066. ¡ :
067.
068. šվ
069. Ţâ
070. պ:
071. ஜுகு
072. ɢ
073. 񼽢
074. žɢ
075. áɢ
076. â¡ɢ:
077.
078. ͸
079. :
080. ﺡġ
081. պ

â - Ţ - ⽨ ¡ :

082. ¡:
083. á:
084.
085. ̸
086.
087.
088. þ¢
089. ¡
090. ½
091. š
092. ġ
093. šɡ
094. ¡
095. â
096.
097. ¡š¡
098. á¡ɢ
099. â
100. š
101. â
102.
103. Ţ
104. š :
105. áǡ
106.
107. ‡
108.
109. ĢÇ
110. ஜɢ
111. :
112. Ţ
113. Ţ
114. ¡:
115. Շ
116. Շ
117. ո
118. ஸ்
119. 𸇣á
120. ̆:

: ţ - ⽨ :

121. ɢ
122.
123. š
124. ž
125. ஓá
126. Ţâ
127. 컡
128. ¡šâŢ ¾
129. áá
130. ங்¡
131. á
132. ú ஸ்
133. š
134. :
135. :
136. ‡
137. Ç
138. ஜɢ
139. Ţஸ்š
140. źஷ்
141. á
142. ஜ
143. :
144. :
145. :
146.
147. :
148.
149. þ¢

â -Ţ - ⽨ ¡ :

150. ஸ்
151. á: ஸ்
152. : : ஸ்
153. : â: ஸ்
154. : ஸ்
155. ŧ: ஸ்
156. š§: ஸ்
157. §Ň ஸ்
158. Ţஷ்Ň ஸ்
159. ஸ்Žº ஸ்
160. ž ¾ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
161. ž ¾ ⧾ Ë¡§ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
162. ⾢ Ë¡½ á ஜ¾ ஸ்: ஸ்
163. á ஜ¾ ஸ்: ஸ்
164. â: Ţ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
165. â: Ţ 󧾡 ஜ¾ ஸ்: ஸ்
166. Ţ 󧾡 øɡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
167. ø þ ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
168. þ 󾢾 Նஸ் ¡ஸ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
169. Ն ¡ஸ்: á ஷ்¡ஸ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
170. šþ: ¡ஸ் ஸ்и á ஜ¾ ஸ்: ஸ்
171. ஸ்и á ஷ்Ꭰġ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
172. ஷ்Ꭰஷ்þ ɡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
173. ஷ்þ ஜா¾ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
174. ஜா : š ஜ¾ ஸ்: ஸ்
175. ஜ ¡¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
176. ஜ ɡɡ á ஜ š ஜ¾ ஸ்: ஸ்
177. á ஜ øá § ஜ¾ ஸ்: ஸ்
178. ø ɢ êஷ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
179. êஷ்á ஷ்Ņ: ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
180. ஷ்š: : á ġ š¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
181. þÆ: : šஜ்¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
182. ŕ áŢ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
183. Ţ ɢ š ஜ¾ ஸ்: ஸ்
184. ɢ: ž: Ʌ: ¡ɡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
185. ɡ: ¡: ஜ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
186. : ஜ: š ¡ ¡ɡ á ஜ¾ ஸ்: ஸ்
187. á: : : : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
188. : : ஜ ġɡ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
189. ஜ ġ: ɡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
190. : : Ţ쇽 ¡ : ¾ ஸ்: ஸ்
191. Ţ: ¡: Ӹ ¡ɡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
192. Ӹ: ¡: Ä¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
193. Ä: ɇ ɸ ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
194. : ø ¡ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
195. ø: : źஷ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
196. Ņஷ்: : Ņஷ் Æ¡ áஜ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்து
197. Ņஷ்: Æ: áஜ: á š ஜ¾ ஸ்: ஸ்
198. : : ̈́, š† šஜ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
199. : š: šஜ: áġ ¡ ɸ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
200. á: : ɸ: : á ɸ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
201. : á: ɸ á ɸ Ч ஜ¾ ஸ்: ஸ்
202. á: ɸ: Մɡ žž ஜ¾ ஸ்: ஸ்
203. Մஷɡ žž ஜ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
204. : ஜ þ žþ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
205. þ: žþ: žÅ: Ņɡ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
206. žÅ Ņ¡ɾ: Ņ: Ч ஜ¾ ஸ்: ஸ்
207. : ɢ: ஸ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
208. ɢ: ச்: : ஸ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
209. : ச்: ஸ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
210. : ஸ்: Ţ񼸡 ஸ் : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
211. Ţ: ஸ்: ஷ்ஷ்â ஸ் Ч: ஜ¾ ஸ்: ஸ்
212. ஷ்ஷ்: ஸ் ச் Ч: ஜ¾ ஸ்: ஸ்
213. ஸ்: ஜ¾ ஸ்: ஸ்

- ţ - ⽨

214. ɢ á ஜ¾ ஸ்: ஸ்
215. š¡: ஜ¾ ஸ்: ஸ்
216. š: ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
217. ஜ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
218. ஜ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
219. ஸ் ஜ¾ ஸ்: ¡ : ஸ்
220. š : ஸ்ž ń பž ۅ.
221. š ç :

â - Ţ - ⽨ ¡க :

222. ŧ š ஜ¾ ஸ்: ஸ்
223. Ҿ: : á: ஜ¾ ஸ்: ஸ்
224. á : ஷ்¡„ çஜ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
225. ஷ்¡„: ஜ á ஜ¾ ஸ்: ஸ்
226. : : á ġ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
227. ҅: : ஸ்šá ġ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
228. ஸ் : սá ġ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
229. ս : ġ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
230. : : á ġ ஜ்¾ ஸ்: ஸ்
231. : : Ţ á ġ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
232. Ţ : : Նŧ ġ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
233. ՆŅ: : š ஜ¾ ஸ்: ஸ்
234. : á ஜ¾ ஸ்: ஸ்
235. á : ஜ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
236. : ஜ: ġɡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
237. ஜ ġ: ɡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
238. : : Ţ ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
239. Ţ ¡ Ӹ ¡ɡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
240. Ӹ: ¡: Å¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
241. : ɇ ɸ ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
242. : : ø ¡ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
243. ø: : Ņஷ் ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
244. źஷ்: : źஷ் ¡ áஜ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
245. źஷ்: † áஜ: á š ஜ¾ ஸ்: ஸ்
246. : : : ͅ šஹ்¡ šஜ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
247. : š: šஜ: áġ: ¡ ɸ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
248. á: : ɸ â: á ɸ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
249. â: á: ɸ: á: ɸ Ч ஜ¾ ஸ்: ஸ்
250. á ɸ: Մ šž ஜ¾ ஸ்: ஸ்
251. Մஷ: šž ஜ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
252. : ஜ: þ: žþ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
253. þ: žþ: žÅ: Ņɡ : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
254. ž: ஷ…: Ņ: Ч ஜ¾ ஸ்: ஸ்
255. ஷ: ɢ: ஸ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
256. ɢ: ஸ்: : ஸ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
257. : ஸ்: : ஸ் ஜ¾ ஸ்: ஸ்
258. : ஸ்: Ţ񼸡 ஸ்: : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
259. Ţ񼸡 ஸ்: ஷ்ஷ் Ч ஜ¾ ஸ்: ஸ்
260. : : ஜ¾ ஸ்: ஸ்
261. ஸ் : ஜ¾ ஸ்: ஸ்

- ţ - ⽨ .

262. ɢ á ஜா¾ ஸ்மை: த்ருப்திரஸ்து
263. š¡: ஜ¾ ஸ்: ஸ்
264. š: ¡ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
265. : ஜ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
266. ஜ ஜ¾ ஸ்: ஸ்
267. ஸ்: ஸ்: ¡ : ஸ்


̾ ɡ ľ .

- áɡţ - (⽨ ȡ ǢĢ Ȣ즸)
Ш Ţġ Ţ. 

彡 ஸ்
ஸ்
ஸ்
彡 ஸ்
ஸ்
ஸ்
¡ ஸ்
á¡ ஸ்
, , ø ý ஸ்
¡ɡ ஸ்
ɡ ɡ ஸ்
ń â ஸ்

⽨ Ц, Ţ Ȣ âŢ Ө . ரி¡ Ţ š து ஆசி பெற.

- ஸ் -

 

炙ţ Χš

Above is equal Sanskrit accent translations from the Vedic scripts. Please let me know if any omissions or mistakes found in this text. Thanks

To avail this page in phonetic English Please click here

TRS Iyengar


Links Privacy Policy Terms & Conditions Disclaimer Contact Support This website Site Map
Copyright © trsiyengar.com 2003-2015