Srivaishnavam Practices Essence

Home » Religion > Events> Jaya Tamil year 2014-2015 tharppaNa Sankalpams

  Text Size   

Jaya Jaya Sri Sudarsana !

Sudarsana, the Cosmic Wheel & Powerful Weapon of Sri Mahavishnu

Jaya Jaya Sri Sudarsana !

 

Religion - Events -> Vijaya Tamil  Year tharppaNa Sankalpam  -  2014 - 2015

Click here for tharppaNa Sankalpams in Tamil

Click here for Srivaishnava Festivals Chart in Tamil

 

Jaya Tamil year's TharppaNa sankalpams in phonetic English
14.04.2014 - Monday - Jaya New Year TharppaNam - MEsha Sangkramanam

Jaya naama samvathsarE utharaayane vasantha rithou mEsha maasE sukla pakshE chathurthasyaam puNyathithau, indhu vaasara hastha nakshatra yukthaayaam asyaam 
chathurthasyaam puNyathithau, mEsha sangkramaNa punyakaalE, mEsha sangkramaNa sraardham thila tharppaNa roopENa adhya karishyE.

 

14.04.2014   Monday        jaya varShAramba

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe vasantha ruthou meSha mAse Sukla pakShe chaturttasyAm puNyathithau indu vAsara hasta nakShatra yuktAyAm asyAm chathurthasyAm

meSha sangkaramaNa puNyakAle meSha sangkramaNa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

28.04.2014   Monday        amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe vasantha ruthou meSha mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau indU vAsara revatI/asvinI nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

28.05.2014   Wednesday   amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe vasantha ruthou riShapa mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau saumya vAsara kruttikA nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

26.06.2014   Thursday      amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe grIShma ruthou mitunxa mAse kruShNa pakShe chathurthasyAm/amAvAsyAyAm puNyathithau guru vAsara mrukaciro nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

17.07.2014   Thursday      dkShiNAyanxa puNyakAlam

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe grIShma ruthou kaTaka mAse Sukla pakShe saShTiyAm puNyathithau guru vAsara pUrvaBrOShTapathA nakShatra yuktAyAm asyAm dakShiNAyana

puNyakAle kaTaka sangkramaNa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

         

 

26.07.2014   Saturday       amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe grIShma ruthou kaTaka mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau stira vAsara punarvasU nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

25.08.2014   Monday        amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe varSha ruthou simha mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau indU vAsara magA nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

13.09.2014   Saturday       mahAparaNi

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe varSha ruthou simha mAse kruShNa pakShe panchamyAm puNyathithau stira vAsara apabharaNI nakShatra yuktAyAm asyAm

panchamyAm puNyakAle pitruvya mAtUlAti varkkattavya sarveShAm sakrUnx kAruNya pitrUNAm akShaya trupthiyartham sakrUnx mahaLaya srArdham thila tarppaNa

rUpeNa adhya kariShye.

 

 

16.09.2014   Tuesday        madhyAShTami

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe varSha ruthou simha mAse kruShNa pakShe aShTamyAm puNyathithau Bauma vAsara mrugasirO nakShatra yuktAyAm asyAm

aShTamyAm puNyakAle pitruvya mAtUlAti varkkattavya sarveShAm sakrUnx kAruNya pitrUNAm akShaya trupthiyartham sakrUn mahaLaya srArdham thila tarppaNa

rUpeNa adhya kariShye.

 

 

23.09.2014   Tuesday        sarva mahALaya amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe varSha ruthou kanxyA mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau Bauma vAsara pUrvapalkunxI nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

08.10.2014   Wednesday   04.30 pm Lunar Eclipse

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe varSha ruthou kanxyA mAse kruShNa pakShe pratamAyAm puNyathithau saumya vAsara revatI nakShatra yuktAyAm asyAm

pratamAyAm somoparAka puNyakAle somoparAka srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

18.10.2014   Saturday       tulA sangkramaNam

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe carat ritau tulA mAse kruShNapakShe daSamyAm puNyathithau stira vAsara AsleShA nakShatra yuktAyAm asyAm tulA sangkramaNa

puNyakAle tulA sangkramaNa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

23.10.2014   Thursday      amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe carat ruthou tulA mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau guru vAsara chitrA nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

         

 

22.11.2014   Saturday       amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe carat ruthou vruccika mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau stira vAsara visAkA nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

         

 

21.12.2014   Sunday         amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare dakShiNAyaNe hemanta ruthou cApa mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau BAnu vAsara jyeShTA nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

15.01.2015   Thursday      uttarAyaNa puNyakAlam

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe hemanta ruthou makara mAse kruShNa pakShe dasamiyAm puNyathithau guru vAsara visAkA nakShatra yuktAyAm asyAm daSamyAm

puNyathithau uttarAyaNa puNyakAle makara sangkramaNa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

20.01.2015   Tuesday        amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe hemanta ruthou makara mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau saumya vAsara utrAShATA nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

18.02.2015   Wednesday             mAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe SiSira ruthou kumba mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau saumya vAsara SravaNa nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

13.03.2015   Friday           AShTAkA

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe SiSira ruthou kumba mAse kruShNa pakShe aShTamyAm puNyathithau brugu vAsara jyeShTA nakShatra yuktAyAm asyAm

aShTayAm puNyathithau aShTakA srArdha prathinithi thila tarppaNam adhya kariShye.

 

 

14 03.2055   Saturday       anvaShTakA

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe SiSira ruthou kumba mAse kruShNa pakShe navamyAm puNyathithau stira vAsara mUlA nakShatra yuktAyAm asyAm navamyAm

puNyathithau anxvaShTakA srArdha prathinithi thila tarppaNam adhya kariShye.

 

 

20.03.2015   Friday           amAvAsyA

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe SiSira ruthou meena mAse kruShNa pakShe amAvAsyAyAm puNyathithau brugu vAsara pUrvaBrOShTapathA nakShatra yuktAyAm asyAm

amAvAsyAyAm puNyakAle tharSa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

04.04.2015   Saturday       Lunar Eclipse 5.30 pm

 

jaya nAma samvatsare uttarAyaNe SiSira ruthou meena mAse kruShNa pakShe pratamAyAm puNyathithau stira vAsara chitrA nakShatra yuktAyAm asyAm pratamAyAm

somoparAka puNyakAle somoparAka srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

 

 

14.04.2015   Tuesday        manmatha varSham

 

manmata nAma samvatsare uttarAyaNe vasantha ruthou       meSha mAse kruShNa pakShe daSamyAm puNyathithau Bauma vAsara SraviShTA nakShatra yuktAyAm asyAm dasamiyAm meSha sangkaramaNa puNyakAle meSha sangkramaNa srArdham thila tarppaNa rUpeNa adhya kariShye.

Click here for tharppaNa Sankalpams in Tamil

Click here for Srivaishnava Festivals Chart in Tamil

Compiled & Prepared by Mukkur TRS Iyengar


Links Privacy Policy Terms & Conditions Disclaimer Contact Support This website Site Map
Copyright © trsiyengar.com 2003-2013