Srivaishnavam Practices Essence
Home » SRIVAISHNAVAM 108 Divyadesam - Images & Photographs of Srivaishnava Divya Kshetram Dieties. Bookmark this site!   Text Size   

 

Vadakalai Thiruman kaappu

108 Divya Desam Photographs & Images 

of Sri Mahavishnu Temple Dieties

Srirangam, Sri RanganAthar

Thiru UrayUr, Sri Azhagiya MaNavAlan

Thanjai MAamani Koil, Sri Neelamegham

Thiru Anbil, Sri Vadivazhagiya Nambi

Thiru KarambanUr, Sri Purushothaman

Thiru veLLArai, Sri Pundareekakshan

Thiru PuLLaboodangudi, Sri Val Vil RAmar

ThiruppEr Nagar, Sri AppakkudathAn

Thiru Aadhanoor, Sri Aandu ALakkum aiyyan

Thiru Azhandhur, Sri AAmaruviyappan

SiruppuliyUr, Sri AruL Maakadal PerumAL

Thiru CheRai, Sri sAranAthan

Thiru ThalaichangAdu, Sri Naanmadhiya PerumAL

KumbakONam, Sri Aaravamudhan

ThirukkandiyUr, Sri Hara Chaaba VimOsana PerumAL

Thiru ViNNagaram, Sri oppiliappan

ThirukkaNNapuram, Sri SowrirAjan

ThiruvAzhi Thirunagari, Sri VayalALi maNALan

nAgapattinam, Sri Soundarya rAjan

ThirunARayUr, Sri nARayUr nambi

nandhipura viNNagaram, sri JagannAthan

Thiru IndhaLUr, Sri ParimaLa rangan

Thiru Chitra koodam, sri gOvindharAjan

SeergAzhi, Sri ThAdalan

Thiru KoodalUr, Sri vayyam kAththa PerumAL

Thiru KaNNangudi, sri shyAmaLa mEni perumAL

ThirukkaNNamangai, Sri Bhakthavatsalan

Kabisthalam, Sri GajEndra varadhan

Thiru VeLLiangudi, sri kOla vil rAman

mani mAda kOil, Sri nanda viLakku PerumAL

Vaikuntha viNNagaram, Sri VaikunthanAthan

arimEya viNNagaram, sri kudamAdu koothan

dEvanAr thogai, sri deivanAyagam

thiruvanPurushOthamam, Sri PurushOthaman

semponsei Koil, sri pEraruLaLan

thiruthEtri ambalam, sri sengaNmAl

thirumaNikkoodam, Sri maNikkUda nAyagan

thirukkAvalambAdi, sri gOpAla krishnan

thiruveLLakkuLam, Sri kaNNan nARAyaNan

pArththan paLLi, Sri thAmarayAL kELvan

Thiru mAlirunchOlai, Sri azhagar

thirukkOttiyUr, sri sowmya nArAyaNan

thiru meyyam, sri sathyagiri nAthan

thiruppullANi, sri jagannAthan

thiru thangAl, sri thangAl appan

thiru mOghUr, sri kALamegha perumAL

thirukkoodal, sri kUdalazhagar perumAL

SrivilliputhUr, Sri vadabhadhrasAyi

thirukkurugUr, sri AadhinAthan

thOLaivilli mangalam, sri dEvapirAn - sri aravindha lOchanar

nAngunEri, Sri vara Mangai, Sri daivanAyagam

thiruppuLingudi, Sri kAsini vEndhan

thiruppErai, sri makara nedunguzhi kAthar

Sri vaikuntham, sri kaNNapirAn

naththam, sri thiruvaraguNamangai, sri vijayAsanar

thirukkudanthai, sri mAyakUththan

thirukkuRungudi, sri azhagiya nambi

thkirukkOLUr, sri vaitha mAnidhi

thiruvananthapuram, sri anantha padhmanAbhan

thiruvaNparisAram, thirukkuRaLappan

moozhikkaLam, sri mUzhikaLathAn

ThiruppuliyUr, Sri MAyapirAn

thiruchengaNNur, sri imayavarappan

Thiru nAvi, Sri nArAyanaN

Thiru valvZsh, Sri kOlapirAn

thiruvaN vaNdoor, sri pAmbanyappan

thiruvattARu, sri AadhikEsavan

thiruviththukkOdu, sri uyyavandha perumAL

thirukkadithAnam, sri amrutha nARAyaNan

thiruvaran viLai,  sri thirukkuRaLappan

thiruvahIndipuram, sri dEvanAthan

thirukkOvaLur, thiruvikraman

Kancheepuram, sri varadharAjar

thirukacchi - ashtabhuyam, sri AadhikEsavan

thooppul - thiruthankA, Sri Deepa PrakAsar Thirukacchi - thiruveLukkai, sri mukunda nAyakan Thirukacchi - thirupAdakam, sri pAndava thoothar
kAnchi - thiruneeragam, sri jagadeesan kAnchipuram nilAthingaL thundam, sri nilAthingadL thundan Kancheepuram - Ooragam, thiru OOragathAn

thiruchengkudrUr, sri imayavarappan

Kancheevaram - thirukkArakam, sri karuNAkaran

kAncheepuram - thirukkArvanam, sri kaLvar perumAL

Kanchipuram - thirukkaLvanUr, sri Aadhi varAhan

pavaLavaNNam - kAncheepuram, Sri pavaLavaNNan

paramEswara viNNagaram - Kanchi, sri vaikunthanAthan

thirupputkuzhi, sri veerarAghavan

thirunindravoor, sri bhakthavatsalan

thiruvaLLUr, sri veerarAghavan

thiruvidanthai, sri lakshmI varAhan

mahAbalipuram, sri sthalasayanan

thiruvallikkENi, sri pArthasArathy

shOlinghur - thirukkadigai, sri yOga narasimhar

tirupathi, sri srinivAsar - bAlaji

ahObhilam, sri narasimhar

ayOdhi, sri rAmar

naimisAraNyam, sri dEvarAjan

sAlagrAmam, sri moorthy

badrinAth, sri badrinArayaNan

dEva prayAgai, sri neelamEgham

jOshi mutt, sri parama purushan DwAraka, sreenAthji mathurA, sri gOvardhana

gOkul, sri nava mOhana krishna

thirupARkadal, sri ksheerAbdinAth

paramapadam, sri parandAman

    SrImathE NArAyaNAya Nama: Sriman NArAyaNa saraNau, SaraNam PrabadhyE.  

Links Privacy Policy Terms & Conditions Disclaimer Contact Support This website Site Map
Copyright © trsiyengar.com 2003-2017