Srivaishnavam Practices Essence

Home Sama Veda Upakarma Mantram in Tamil -  25.08.2017 (SaamOpakarma)

  Text Size   

The Powerful Cosmic Wheel of Sri Mahavishnu, Sri Sudarsana Chakram

 

Srivaishnava Sama Veda Upakarma Mantram In Tamil Unicode Fonts (Baraha 7.0 Tamil Unicode fonts) - SamOpakarma.

Saama Veda Upakarma on 25th August 2017

If you face any fonts problem, then you can download the PDF file from the following link:

https://www.trsiyengar.com/Sama_upakarma.pdf

 

Please click here to avail this page in phonetic English

 

ஸ்ன¡¿õ, «Û‰¼¡¾¢¸¨Ç ÓÊòÐ, ¨¸, ¸¡ø¸¨Ç «ÄõÀ¢, þÃñÎ Ó¨È ¬ºÉÁõ ¦ºöÂ×õ. þÃñÎ Òø ÀÅ¢òÃõ þÎìÌôÒø ¾Ã¢òÐ, ôὡ¡Áõ ¦ºöÂ×õ.

ż¸¨Ä¡÷:

அஸ்Áò ÌÕô§Â¡ ¿Á: ‚Á¡ý §Åí¸¼¿¡¾¡÷ ¸Å¢¾¡Ã¢¸¢¸§¸ºÃ£. §Å¾¡ó¾¡º¡÷ Å÷§Â¡§Á …ó¿¢¾ò¾¡õ …¾¡‹Õ¾¢. ÌÕôÂ: ¾ò ÌÕôÂஸ்º ¿§Á¡Å¡§¸ Á¾£Á§†, ùÕ½£ Á§†º ¾òáò¦Âª ¾õÀ¾£ ஜ¸¾¡õÀ¾£. ஸ்ŧº„â§¾É Á¡ ஸ்Å£¨Â: …÷ÅÀâ¾. Å¢¾¡Ðõ ôã¾Á¡òÁ¡Éõ §¾Å: ôÃìÃÁ§¾ ஸ்ÅÂõ.

ஐயங்கார் ,(ż¸¨Ä, ¦¾ý¸¨Ä)  ÁüÚõ ஸ்Á¡÷ò¾¡û (ஐயர்)  - ±ø§Ä¡ÕìÌõ ¦À¡Ð-

ÍìÄ¡õÀþÃõ Å¢‰Ïõ ……¢Å÷½õ  ºÐ÷ஜõ | ôÃ…ýÉžÉõ ò¡§Âò …÷ÅÅ¢ì§É¡Àº¡ó¾§Â ||

Âஸ்ÂòŢþ Åìòáò¡: À¡Ã¢„ò¡ ÀÃõ | Å¢ìÉõ ¿¢ìÉó¾¢ …¾¾õ Å¢‰Å진Éõ ¾Á¡ஸ்ç ||

†Ã¢†§Ã¡ó¾ò…ò‚ §¸¡Å¢ó¾, §¸¡Å¢ó¾, §¸¡Å¢ó¾: «ஸ்‚ À¸Å¾: Á†¡ÒÕ„ஸ் Ţ‰§½¡Ã¡ì»¡ ôÃÅ÷ò¾Á¡Éஸ் ¬òÂôÃõÁ½: òÅ¢¾£Â Àá÷ò§¾ ‚î§Å¾ÅḸø§À ¨ÅÅஸ்¾ ÁýÅó¾§Ã ¸Ä¢ Ô§¸ ôþ§Á À¡§¾ ஜõâòÅ£§À À¡Ã¾ Å÷§„ Àþì¸ñ§¼ º¸¡ô§¾ §Á§Ã¡÷ ¾‡¢§½ À¡÷î§Å «ஸ்Á¢ý Å÷ò¾Á¡§É ù¡ņ¡Ã¢§¸ ôÃÀÅ¡¾¢ º‰Ê ஸம்வத்ஸராணாம் மத்யே, ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ருதௌ, ஸிம்ஹ மாஸே சுக்ல பக்ஷே சதுர்த்தியாம் ஸுப திதௌ, ப்ருகு வாஸர, ஹஸ்த நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், சுப யோக வணிஜை கரண ஏவங்குண விசேஷண விசிஷ்டாயாம், அஸ்யாம் சதுர்த்தியாம் சுப திதௌ.....

  (வடகலையார் )   À¸Å¾¡ì»¡ ‚Áý ¿¡Ã¡Â½ ôã¾¢Â÷ò¾õ 

  ( ¦¾ý¸¨Ä¡÷ -> À¸Åò ¨¸í¸÷ åÀõ;  

  ஸ்Á¡÷ò¾¡û -> À¡÷ž£ ÀçÁîÅà ôã¾¢Â÷ò¾õ) «ò¡ÂÉ ¯ò…÷ஜ்É ¸÷Á½¢ §¾Åâ„¢ À¢òÕ ôã¾¢Â÷ò¾õ §¾Åâ„¢ À¢òÕ ¾÷ôÀ½õ º «ò ¸Ã¢‰§Â. §¾Å¡ý ¾¡ â÷Åõ ¾÷ôÀ¢‰Â¡Á:

 

«‡¨¾ ¾£÷ò¾õ ¦¸¡ñÎ ±Õì¸ý þ¨Ä ¨ÅòòÐ ¾÷ôÀ¢¸×õ

 

§¾Å ¾÷ôÀ½õ: ¯ÀÅ£¾¢

001. «ìÉ¢ òÕôÂÐ
002. ôÃõÁ¡ òÕôÂÐ
003. §…¡Á¡ òÕôÂÐ
004. º¢Å òÕôÂÐ
005. ôÃஜ¡À¾¢ òÕôÂÐ
006. …Å¢¾¡ òÕôÂÐ
007. þóòÃ òÕôÂÐ
008. ôÕ†ஸ்À¾¢ òÕôÂÐ
009. òÅஷ்¼¡ òÕôÂÐ
010. விஷ்Ï òÕôÂÐ
011. ÂÁ: òÕôÂÐ
012. Å¡Ô: òÕôÂÐ
013. ¬¾¢ò òÕôÂÐ
014. ºóòÃÁ¡ òÕôÂÐ
015. ¿‡òá½¢ òÕôÂóÐ
016. …†§¾Å¾¡À¢ Å…Å: òÕôÂóÐ
017. Õòá: òÕôÂóÐ
018. ¬¾¢ò òÕôÂóÐ
019. ôոŠòÕôÂóÐ
020. ¬í¸£Ã… òÕôÂóÐ
021. …¡ò¡ òÕôÂóÐ
022. ÁÕ¾¡ òÕôÂóÐ
023. Å¢ஷ்§Å§¾Å¡ òÕôÂóÐ
024. …÷§Å§¾Å¡ òÕôÂóÐ
025. Å¡ìº òÕôÂÐ
026. Áɇ òÕôÂÐ
027. ¬À‡ òÕôÂóÐ
028. ¶„¾‡ òÕôÂóÐ
029. þóòáìÉ¢ òÕô¾¡õ
030. ¾¡¾¡ òÕôÂÐ
031. «÷ÂÁ¡ òÕôÂÐ
032. …÷ò¾Á¡…÷òÅ òÕôÂóÐ
033. ¾¢¾¢ òÕôÂÐ
034. «¾¢¾¢ òÕôÂÐ
035. þóòá½¢ òÕôÂÐ
036. ¯Á¡ òÕôÂÐ
037. ‚º òÕôÂÐ
038. …÷§Åº §¾ÅÀòÉÂ: òÕôÂóÐ
039. ÕòÃ: òÕôÂÐ
040. ¸ó¾Å¢…¡¦¸ª òÕô¾¡õ
041. விஷ்Ÿ÷Á¡ òÕôÂÐ
042. ¾÷„  òÕôÂÐ
043. ¦Àª÷½Á¡…îº òÕôÂÐ
044. ºÐ÷§Åò¡õ òÕôÂÐ
045. ºÐ÷¦†ªòÃõ òÕôÂÐ
046. ¨Å†¡Ã¢¸¡ òÕôÂóÐ
047. À¡¸Â컡 òÕôÂóÐ
048. ¾¡Åà Âì»¡í¸§Á òÕô¾¡õ
049. À÷ž¡ …£„ òÕôÂóÐ
050. ÀùÂ: òÕôÂÐ
051. ¿¾¢Â¡ òÕôÂóÐ
052. …Óòá òÕôÂÐ
053. «À¡õÀ¾¢: òÕôÂÐ
054. ÂஜÁ¡É §Â §¾Å¡: ²¸¡¾„¸¡: òÇ òâ½£º º¾¡ òÇ òâ½£îº …†òஸ்á òÕôÂóÐ
055. òÅ¢ÀÅ¢òá §¾Å¡ òÕôÂóÐ
056. ²¸ ÀÅ¢òà §¾Å¡õ ÁÛஷ்¡ ôÃâ¾Â òÕôÂóÐ
057. …í¸ஸ்ஷ்½ Å¡…¤§¾¦Åª òÕô¾¡õ
058. ¾ýÅóòâ òÕôÂÐ
059. …¡Ð¸¡Ã: òÕôÂÐ
060. ¯¾Ã: ¨Åஸ்ÃŽ â÷½Àòà Á½¢Àòá òÕôÂóÐ
061. ÂÐ:¾¡¿¡: òÕôÂóÐ
062. ‡¡ òÕôÂóÐ
063. Ç¡õ…¢ òÕôÂóÐ
064. þ¾Ã ¸½¡: òÕôÂóÐ
065. ò¨ÃÌñ¡õ òÕôÂÐ
066. ¿¡Á ¬÷졾 ¯À…÷ì¸ ¿¢À¡¾¡: òÕôÂóÐ
067. §¾Å÷„ òÕôÂóÐ
068. Á†¡Å¡ìվ òÕôÂóÐ
069. …¡Å¢òâ òÕôÂÐ
070. Õº¡: òÕôÂóÐ
071. Âஜுகு¤õ„¢ òÕôÂóÐ
072. …¡Á¡É¢ òÕôÂóÐ
073. ¸¡ñ¼½¢ òÕôÂóÐ
074. ²„¡õ ¨¾Å¾¡É¢ òÕôÂóÐ
075. ôáÂò¾¡É¢ òÕôÂóÐ
076. …¤ìâ§Â¡ÀÉ¢„¾: òÕôÂóÐ
077. §„¡¸¢ òÕôÂÐ
078. ͸¡ òÕôÂÐ
079. „¡¸øÂ: òÕôÂÐ
080. À¡ïº¡Ä¡ òÕôÂÐ
081. Õº¡À¢ òÕôÂÐ

â„¢ ¾÷ôÀ½õ - ¿£Å¢¾¢ - â½¨Ä Á¡¨Ä¡¸ «½¢Â×õ:

082. ù¡…: òÕôÂÐ
083. Àá…Ã: òÕôÂÐ
084. ¾ñÊ òÕôÂÐ
085. ̸¢ òÕôÂÐ
086. ¦¸ª…£¸¢ òÕôÂÐ
087. À¼À¡ òÕôÂÐ
088. ôþ¢§¾Â¢ òÕôÂÐ
089. ¨Áòá½¢ òÕôÂÐ
090. ¾¡‡¡Â½¢ òÕôÂÐ
091. …÷Å¡º¡÷ òÕôÂóÐ
092. ÌÄ¡º¡÷ òÕôÂóÐ
093. ÌÕÌÄÅ¡…¢É¡ òÕôÂóÐ
094. ¸ý¡ òÕôÂÐ
095. ôÃõÁâ òÕôÂÐ
096. ¬òÁ¡÷ò¾¢ òÕôÂÐ
097. ¡ì»Å¡ø¸¢Â¡ òÕôÂÐ
098. ὡ¡ɢ òÕôÂÐ
099. …òÂÓìâ òÕôÂÐ
100. Ð÷Å¡…¡ òÕôÂÐ
101. À¡Ìâ òÕôÂÐ
102. ¦¸ªÃñÊ òÕôÂÐ
103. ¦¸ªøÌÄÅ¢ òÕôÂÐ
104. À¸Å¡ý ¶ÀÁýÂÅ: òÕôÂÐ
105. ¾¡Ã¡Ç¡ òÕôÂÐ
106. ¸÷¸¢…¡Å÷½¢ òÕôÂÐ
107. Å÷„ ¸½¡ ‡ òÕôÂÐ
108. ÌÐÁ¢‡¡ òÕôÂÐ
109. „¡Ä¢§†¡òÇ òÕôÂÐ
110. ¨ஜÁ¢É¢‡ òÕôÂÐ
111. „¾¢: òÕôÂÐ
112. ÀøÄÀ¡Å¢ òÕôÂÐ
113. ¸¡ÄÀÅ¢ òÕôÂÐ
114. ¾ñð¡: òÕôÂÐ
115. ùÕ‡ òÕôÂÐ
116. ùÕ‡½¡¸‡ òÕôÂÐ
117. ÕÕ¸£„ òÕôÂÐ
118. «¸ஸ்ò òÕôÂÐ
119. À𸇣á òÕôÂÐ
120. ̆¤„: òÕôÂÐ

§¾Å ¾÷ôÀ½õ: ¯ÀÅ£¾¢ - â½¨Ä ÅÆì¸õ§À¡ø «½¢Â×õ:

121. «ìÉ¢ òÕôÂÐ
122. ôÃõÁ¡ òÕôÂÐ
123. §¾Å¡ òÕôÂóÐ
124. §Å¾¡ òÕôÂóÐ
125. ஓõ¸¡Ã¡ òÕôÂÐ
126. …¡Å¢òâ òÕôÂÐ
127. Â컡 òÕôÂÐ
128. ò¡šô⾣Ţ òÕô¾¡õ
129. «§†¡Ã¡òá½¢ òÕôÂóÐ
130. …¡ங்ì¡ òÕôÂóÐ
131. …Óòá òÕôÂóÐ
132. §‡òú¾¢ ÅÉஸ்À¾Â òÕôÂóÐ
133. ¸ó¾÷Å¡ òÕôÂóÐ
134. «ô…Ã: òÕôÂóÐ
135. ¿¡¸¡: òÕôÂóÐ
136. ‡¡ òÕôÂóÐ
137. Ç¡õ…¢ òÕôÂóÐ â¾õ¨„Å «ÛÁýÂó¾¡õ
138. ¨ஜÁ¢É¢ òÕôÂÐ
139. Å¢ஸ்Å¡Á¢òà òÕôÂÐ
140. ź¢ஷ்¼ òÕôÂÐ
141. Àá…à òÕôÂÐ
142. ஜ¡ÉóÐ òÕôÂÐ
143. À†Å: òÕôÂÐ
144. ¦¸ª¾Á: òÕôÂÐ
145. …¡¸øÂ: òÕôÂÐ
146. À¡ôÃùÂ òÕôÂÐ
147. Á¡ñ¼ùÂ: òÕôÂÐ
148. À¼À¡ òÕôÂÐ
149. ôþ¢§¾Â¢ òÕôÂÐ

â„¢ ¾÷ôÀ½õ -¿£Å¢¾¢ - â½¨Ä Á¡¨Ä¡¸ «½¢Â×õ:

150. ¿§Á¡ ôÃõÁ§½ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
151. ¿§Á¡ ôáõÁ§½ôÂ: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
152. ¿Á: ¬îº¡÷§ÂôÂ: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
153. ¿Á: â„¢ôÂ: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
154. ¿§Á¡ §¾§ÅôÂ: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
155. ¿§Á¡ §Å§¾ôÂ: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
156. ¿§Á¡ š§ÅôÂ: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
157. õÕò§Ň òÕô¾¢Ãஸ்Ð
158. Å¢ஷ்½§Å‡ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
159. ¿§Á¡ ¨Åஸ்ÃŽ¡Âº òÕô¾¢Ãஸ்Ð
160. …÷žò¾¡ ¸÷ì¾ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
161. …÷žò¾¡ ¸¡÷ì¾ ÕòÃ⧾ òË¡§½ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
162. ÕòÃâ¾¢ òË¡½¢ òᾡò ³„¤Á¡¾¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
163. òᾡò ³„¤Á¾ ¿¢¸¾¡ò À÷½Åø§¸ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
164. ¿¢¸¾¡ò À÷½Åø¸£ ¸¢Ã¢…÷Á½: ¸ñ§¼ Å¢ò§¾ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
165. ¸¢Ã¢…÷Á½: ¸ñ§¼Å¢ò§¾ ôÃõÁùÕò§¾ ºó§¾¡¸Á¡§¸ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
166. ôÃõÁÅ¢ò¾¢ ºó§¾¡¸Á¡§¸ Á¢òà Å÷„îº ¨¾Ã¸¡ÂÉ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
167. Á¢òÃÅ÷„ ¨¾Ã¸¡ÂÉ …¤ôþ¢¾¡ò ¶Äóò¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
168. …¤ôþ¢¾ ¶Äó¾¢¾ ôÕ†ஸ்À¾¢ Ìô¾¡ò „¡Â¡ஸ்§¾ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
169. ôÕ† À¾¢Ìô¾ „¡Â¡ஸ்¾¢¾: ÀÅòᾡò ஷ்§Ã¡ஸ்§¾ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
170. À¡Å¡òþ: „¡Â¡ஸ்§¾ Ìஸ்и¡ò º¡÷ì¸Ã¡‡¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
171. Ìஸ்и º¡÷ì¸Ã¡‡¡ò ஷ்áÃŽ ¾ò¾¡ò ¦¸ª†Ä¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
172. ஷ்Ꮎò¾¡ò ¦¸ª†¡Ä „¤ஷ்þ¡ò „¡Äí¸¡ÂÉ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
173. Íஷ்þ „¡Äí¸¡ÂÉ °÷ஜா¾ ¶ÀÁýÂÅ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
174. °÷ஜாÂÉ ¶ÀÁýÂÅ À¡ÛÁ¾¡: ¶ÀÁýÂÅ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
175. À¡ÛÁ¡ý ¶ÀÁýÂÅ ¬Éó¾¡ஜ ºó¾¡ý¡¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
176. ¬Éó¾¡ஜ ºó¾É¡ÂÉ¡ …õÀ¡ò „÷¸Ã¡‡¡ò ¸¡õ§À¡ஜ¡îº ¶ÀÁýÂÅ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
177. ºõÀ „¡÷¸Ã¡÷„ ¸¡õ§À¡ஜ¡îº ¶ÀÁýÂÅ Áòø¡Ã¡ò ¦„ªõ¸¡Â§É ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
178. Áòø¡Ã ¦„ªõ¸¡ÂÉ¢ …¡¾¦Ãªஷ்¼¡§‡ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
179. …¡¾¢¦Ãªஷ்ðᇢ Íஷ்ÃÅ…: Å÷„¸ñ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
180. …¤ஷ்ÃÅ¡…: Å÷„¸ñÂ: ôáÃý†¡ò ¦¸ª†Ä¡ò §¸§¾¡÷Å¡•Â¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
181. ôþÆÉ: ¦¸ª†Ä: §¸§¾¡÷Å¡ஜ்¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
182. §¸§¾¡÷Å•Â Á¢òáŢó¾¡ò ¦¸ª†Äò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
183. Á¢òÃÅ¢ó¾ ¦¸ª†Ä …¤É¢¾¡ò ¸¡À¼Å¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
184. …¤É¢¾: ¸¡À¼Å¾: …¤§¾Á¡É…: „¡ñÊø¡ÂÉ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
185. …¤§¾ÁÉ¡: „¡ñÊø¡ÂÉ: «õ¦„¡ ¾Éïஜö¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
186. «õ…¤: ¾ÉïஜöÔ: «Á¡Å¡ ¡ò „¡ñÊø¡ÂÉ¡ò á¾¡îº ¦¸ª¾Á¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
187. ᾡ: ¦¸ª¾Á: ¸¡Ð: ¦¸ª¾Á¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
188. ¸¡¾¡: ¦¸ª¾Á: ºõÅ÷¸ஜ¢¾¡ Ä¡Á¸¡ÂÉ¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
189. …õÅ÷ஜ¢¾ Ä¡Á¸¡ÂÉ: „¡¸¼¡…¡ò À¡¾¢¾¡ÂÉ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
190. …¸¼¾¡…: À¡¾¢¾¡ÂÉ: Å¢„쇽¡ò ¾ñð¡ò À¢Ð: ¯À ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
191. Å¢„‡½¡: ¾¡ñð¡: ¸÷¾À¢Ó¸¡ò „¡ñÊø¡ÂÉ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
192. ¸÷ò¾¡À¢Ó¸¡: „¡ñÊø¡ÂÉ: ¯¾Ã„¡ñÊø¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
193. ¯¾Ã„¡ñÊøÂ: «¾¢¾ýÅɇ ¦„ªÉ¸¡ò Á„¸¡îº ¸¡÷ì¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
194. Á…¸ ¸¡÷ìÂ: ¾¢Ã¸¡ò ¸¡÷ì¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
195. ¨¾Ã¸: ¸¡÷ìÂ: ź¢ஷ்¼¡ò ¨º¸¢¾¡§É ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
196. Å…¢ஷ்¼: ¨º¸¢¾¡§ÉÂ: Å…¢ஷ்¼¡ò ¬¨Ã†ñ¡ò áஜý¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்து
197. Å…¢ஷ்¼: ¬¨Ã†ñÂ: áஜýÂ: …¤Áýòáò À¡ôÃÅ¡ò ¦¸ª¾Á¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
198. …¤ÁóòÃ: À¡ôÃÅ: ¦¸ª¾Á¡ò Í„¡ò, Å¡ý§Â†¡ò À¡ÃòÅ¡ஜ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
199. …¤º: Å¡ý§†Â: À¡ÃòÅ¡ஜ: «Ã¡Ä¡¾ ¾¡÷ò§¾Â¡ò ¦ºªÉ¸¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
200. «Ã¡Ä: ¾¡÷ò§¾Â: ¦ºªÉ¸: ¾¢§¾: ³óò§Ã¡¾¡ò ¦ºªÉ¸¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
201. ¾¢§¾: ³óò§Ã¡¾¡: ¦ºªÉ¸ ³óò§Ã¡¾¡ò ¦ºªÉ¸¡ò À¢Ð§ÃÅ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
202. ³óò§Ã¡¾: ¦ºªÉ¸: ùÕ„…¥„É¡ò ž¡Å¾¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
203. ùÕ„…¥ஷÉ¡ò ž¡Å¾¡ò ¿¢§¸¡¾¸¡ò ÀÂஜ¡ò¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
204. ¿¢§¸¡¾¸: ÀÂஜ¡ò ôþ¢§¾ §¾Å¾Ã¾¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
205. ôþ¢¾¢: §¾Å¾Ã¾: §¾Å¾Ã…: „Å…¡ÂÉ¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
206. §¾Å¾Ã… …Ņ¡ɾ: …Å…: À¢Ð§ÃÅ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
207. …Å: «ìÉ¢ÒÅ: ¸¡ஸ்ÂÀ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
208. «ìÉ¢Ò: ¸¡ச்ÂÀ: þóòÃÒÅ: ¸¡ஸ்ÂÀ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
209. þóòÃÒ: ¸¡ச்ÂÀ: Á¢òÃÒÅ ¸¡ஸ்ÂÀ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
210. Á¢òÃÒ: ¸¡ஸ்ÂÀ: Å¢À¡ñ¼¸¡ò ¸¡ஸ்ÂÀ¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
211. Å¢À¡ñ¼¸: ¸¡ஸ்ÂÀ: Õஷ்Âஷ்Ã¢í¸¡ò ¸¡ஸ்ÂÀ¡ò À¢Ð§ÃÅ: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
212. Õஷ்Âஷ்Õí¸: ¸¡ஸ்ÂÀ ¸¡ச்ÂÀ¡ò À¢Ð§ÃÅ: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
213. ¸¡ஸ்ÂÀ: «ì§É ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð

§¾Å ¾÷ôÀ½õ - ¯ÀÅ£¾õ - â½¨Ä ÅÆì¸õ§À¡ø «½¢Â×õ

214. «ìÉ¢ þóòáò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
215. þóòà š§Â¡: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
216. Å¡Ô: õÕò§Â¡ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
217. õÕòÔ ôÃஜ¡À§¾ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
218. ôÃஜ¡À¾¢ ôÃõÁ¡½õ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
219. ôÃõÁ¡½õ ஸ்ÅÂõÒ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: §¾ô§Â¡ ¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
220. ¬º¡÷ ¿Á ìÕòÅ¡ «¾: Åõ…¡Â ¸£÷ò¾§Âò ஸ்ž¡ â÷§Å„¡õ பž¢ §¿¾¡Ô÷¾£÷¸ÁÛ…§¾.
221. þòÔìòÅ¡ «ÛìçÁò Åõ…¡õ ¬ôÃõÁ½:

â„¢ ¾÷ôÀ½õ - ¿£Å¢¾¢ - â½¨Ä Á¡¨Ä¡க «½¢Â×õ:

222. ¿ÂÉ «÷ÂõÒŧ¾ ¸¡ÄÀÅ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
223. «÷ÂõÒ¾¢: ¸¡ÄÀÅ: Àòá„÷Á½: ¦¸ªº£¸¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
224. Àòá º÷Á ¦¸ªº£¸: Òஷ்¡„º¡ ¶¾ùçஜ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
225. Òஷ்¡„…: ¶¾ùÃஜ ¢ …õ¸¡Ã¡ò ¦¸ª¾Á¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
226. …õ¸¡Ã: ¦¸ª¾Á: «÷ÂÁ¡ á¾¡îº §¸¡À¢Ä¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
227. Ò…¡Á¢òÃ: §¸¡À¢Ä: «ஸ்Å¡Á¢òáò §¸¡À¢Ä¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
228. «ஸ்ÅÁ¢òà §¸¡À¢Ä: ÅÕ½¡Á¢òáò §¸¡À¢Ä¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
229. ÅÕ½¡Á¢òà §¸¡À¢Ä: ãÄÁ¢òà §¸¡À¢Ä¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
230. ãÄÁ¢òÃ: §¸¡À¢Ä: Åò…Á¢òáò §¸¡À¢Ä¡ò ¯Àஜ்¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
231. Åò…Á¢òÃ: §¸¡À¢Ä: ¦¸ªøÌÄÅ¢ Òòáò §¸¡À¢Ä¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
232. ¦¸ªøÌÄÅ¢ ÒòÃ: §¸¡À¢Ä: ôÕ†òŧ…¡ §¸¡À¢Ä¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
233. ôÕ†òÅ…¤: §¸¡À¢Ä: §¾Å¡ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
234. §¸¡À¢Ä: á¾¡îº ¦¸ª¾Á¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
235. ᾡ ¦¸ª¾Á: …õÅ÷ì¸ஜ¢ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
236. ¸¼ ¦¸ª¾Á: …õÅ÷¸ஜ¢¾: Ä¡Á¸¡ÂÉ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
237. …õÅ÷¸ஜ¢ò Ä¡Á¸¡ÂÉ: º¸¼¡º¡ò À¡¾¢¾¡ÂÉ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
238. …¸¼¡…: À¡¾¢¾¡ÂÉ: Å¢„‡½¡ò ¾ñð¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
239. Å¢„‡½ ¾ñð¡ò ¸÷¾À¢Ó¸¡ò …¡ñÊø¡ÂÉ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
240. ¸÷¾À¢Ó¸: …¡ñÊø¡ÂÉ: ¯¾Ã…¡ñÊø¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
241. ¯¾Ã …¡ñÊøÂ: «¾¢¾ýÅɇ ¦ºªÉ¸¡ò Á¡„¸îº ¸÷¸Â¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
242. Á¡„¸: ¸÷ìÂ: ¾¢Ã¸¡ò ¸¡÷ì¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
243. ¾¢Ã¸: ¸¡÷ìÂ: Å…¢ஷ்¼¡ò ¨º¸¢¾¡§É¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
244. ź¢ஷ்¼: ¨º¸¢¾¡§ÉÂ: ź¢ஷ்¼ ¬¨Ãñ†Â¡ò áஜý¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
245. ź¢ஷ்¼: ¬¨Ãñ† áஜýÂ: …¤Áýòáò ÀôÃÅ¡ò ¦¸ª¾Á¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
246. …¤ÁóòÃ: ÀôÃÅ: ¦¸ª¾Á: Í…¡ò Å¡ஹ்§É¡ò À¡ÃòÅ¡ஜ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
247. …¤º: Å¡‹§ÉÂ: À¡ÃòÅ¡ஜ: «Ã¡Ä¡¾: ¾÷ò§¾Â¡ò ¦ºªÉ¸¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
248. «Ã¡Ä: ¾¡÷ò§¾Â: ¦„ªÉ¸¡ò ò⧾: ³óò§Ã¡¾¡ò ¦„ªÉ¸¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
249. ò⧾: ³óò§Ã¡¾: ¦„ªÉ¸: þóò§Ã¡¾: ¦„ªÉ¸¡ò À¢Ð§ÃÅ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
250. ³óò§Ã¡¾¡ò ¦„ªÉ¸: ùÕ„¤„½¡ò Å¡¾¡Å¾¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
251. ùÕ„Ýஷ½: Å¡¾¡Å¾¡ò ¿¢§¸¡¾¸¡ò À¡Âஜ¡ò¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
252. ¿¢§¸¡¾¸: À¡Âஜ¡òÂ: ôþ¢§¾: §¾Å¾Ã¾¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
253. ôþ¢: §¾Å¾Ã¾: §¾Å¾Ã…: „Å…¡ÂÉ¡ò À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
254. §¾Å¾Ã: ஷÅÂ…¡ÅÉ: „Å…¡: À¢Ð§ÃÅ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
255. ஷÂÅ: «ìÉ¢ÒÅ: ¸ஸ்ÂÀ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
256. «ìÉ¢Ò: ¸ஸ்ÂÀ: þóòÃÒÅ: ¸ஸ்ÂÀ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
257. þóòÃÒ: ¸ஸ்ÂÀ: Á¢òÃÒÅ: ¸ஸ்ÂÀ¡ò ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
258. Á¢òÃÒ: ¸ஸ்ÂÀ: Å¢À¡ñ¼¸¡ò ¸ஸ்ÂÀ: À¢Ð: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
259. Å¢À¡ñ¼¸¡ò ¸ஸ்ÂÀ: Õஷ்Âஷ்Õí¸¡ò À¢Ð§ÃÅ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
260. ÂÀ: «ì§É: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
261. ¸¡ஸ்ÂÀ «ì§É: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð

§¾Å ¾÷ôÀ½õ - ¯ÀÅ£¾õ - â½¨Ä ÅÆì¸õ§À¡ø «½¢Â×õ.

262. «ìÉ¢ þóòáò ¯Àஜா¾ ¾ஸ்மை¿Á: த்ருப்திரஸ்து
263. þóòà š§Â¡: ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
264. Å¡Ô: õÕò§Â¡ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
265. õÕòÔ: ôÃஜ¡À§¾ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
266. ôÃஜ¡À¾¢ ôÃõÁ¡ ¯Àஜ¡Â¾ ¾ஸ்¨Á¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð
267. ôÃõÁஸ்ÅÂõÒ: ¾ஸ்¨Á¿Á: §¾ô§Â¡ ¿Á: òÕô¾¢Ãஸ்Ð


¸£ú¸ñ¼ À̾¢ ¾¸ôÀÉ¡÷ þøľÅ÷¸ÙìÌ ÁðÎõ.

À¢òÕ ¾÷ôÀ½õ - ôảɡţ¾õ - (â½¨Ä Á¡üÈ¡¸ ÅÄÐ §¾¡Ç¢Ä¢ÕóÐ ¦¾¡íÌõÀÊ Á¡üȢ즸¡ûÇ×õ)
ÅÄШ¸ ¸ð¨¼Å¢ÃÄ¡ø ¾£÷ò¾õ Å¢¼×õ. 

À¢ò彡õ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
À¢¾¡Á†¡ý òÕô¾¢Ãஸ்Ð
ôÃÀ¢¾¡Á†¡ý òÕô¾¢Ãஸ்Ð
Á¡ò彡õ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
Á¡¾¡Á†¡ý òÕô¾¢Ãஸ்Ð
ôÃÁ¡¾¡Á†¡ý òÕô¾¢Ãஸ்Ð
¬º¡÷¡½¡õ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
ôạ÷¡½¡õ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
…õ†¢¾¡¸¡Ã, À¾¸¡Ã, …¥òø¡Ã ôÃõÁ¡½¸¡Ã½¡õ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
ôÃõÁ¡½ «ÉÀò¡ɡõ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
ôÃõÁ¡½£É¡õ ²¸Àò¿£É¡õ òÕô¾¢Ãஸ்Ð
…÷§Å„¡õ ôÃõÁº¡Ã¢½¡õ òÕô¾¢Ãஸ்Ð

â½¨Ä ÅÆì¸õ§À¡ø «½¢óЦ¸¡ñÎ, ÀÅ¢òÃò¨¾ ¸ÆüÈ¢ À¢Ã¢òÐÅ¢ðÎ þÃñÎ Ó¨È ¬ºÉÁõ ¦ºöÂ×õ. ¦Àரி§Â¡÷¸¨Ç §ºÅ¢òÐ «À¢Å¡¾Éõ ¦ºöது ஆசி பெற×õ.

- …¤ÀÁஸ்Ð -

 

â½ø Á¡üÈ Â炙¡ÀÅ£¾ ÁóòÃõ §ÅñΧš÷ þí§¸ Íð¼×õ

Above is equal Sanskrit accent translations from the Vedic scripts. Please let me know if any omissions or mistakes found in this text. Thanks.

To avail this page in phonetic English Please click here

TRS Iyengar


Links Privacy Policy Terms & Conditions Disclaimer Contact Support This website Site Map
Copyright © trsiyengar.com 2003-2017