Srivaishnavam Practices Essence

Home »  Rg (Rig) Veda Upakarma Sankalpam & Procedures in Sanskrit  Unicode Fonts

  Text Size   

Jaya Jaya Sri Sudarsana !

Sri Sudarsana Chakram, The Lord's powerful Cosmic wheel.

Jaya Jaya Sri Sudarsana !

Rig (rg) Veda Upakarma - in Devanagari (Sanskrit)

Click here to get this in Tamil Unicode

Click here to get this in phonetic English

 

 

स्नानम्, नित्यानुष्टान्म्. यग्जोपवीत तारणम्.
आचनमम् पवित्रम् - प्राणायामम् 
ततॆव लग्न्म्, सुधिनम् ततॆव
तारापलम् चन्द्बलम् ततॆव
विध्याबलम् दैवबलम् ततॆव
लक्ष्मिपतॆ अङ्रियुकम् स्वमरामि

वटकलै ऐयेन्गार् -

अस्मत् ग्रुब्रुप्यॊ नम: श्रीमान् वॆङ्कटनातार्य कवितार्क्किककॆचरी. वॆतान्ताचार्य वर्यॊमॆ सन्नितत्ताम् सताह्रुति । गुरुब्य: तत् गुरुप्यस् च न्मॊवाकॆ मदिमहॆ, व्रुणी महॆच तत्रात्यौ तम्पती जगताम्पती, श्वचॆषपूतॆन मयास्वीयै: 
सर्वपरिच्चतै, वितातुम् प्रीतमात्मानम् दॆव प्रक्रमतॆ स्वयम्.

अयङ्कार् - वटकलै , तेन्कलै , स्मार्त्ताळ् (अय्यर्) - : (following are common to all)

शुक्लाम्परतरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्पुजम्
प्रसन्नवतनम् त्यायॆत् सर्वविक्नॊप शन्तयॆ
यस्यत्विरत वक्रात्या भारिषत्या परश्सतम्
विग्नम् निग्न्ति सततम् विष्वक्सॆनम् तमाशरयॆ

हर्रिहरॊन्तत्सत् श्री गोविन्द गॊविन्द गॊविन्द अस्य श्रीभगवत: महापुरुषस्य विष्णॊराक्ञा प्रवर्त्तमानस्य आद्य ब्र्म्मण: द्वितीय परार्त्तॆ, श्रीच्वॆतवरहकल्पॆ, वैवस्त मन्वन्त्तरॆ, कलियुगॆ प्रतमॆ भातॆ, भारतवर्षॆ . भरदक्कण्टॆ  सगाप्तॆ मॆरॊर् दक्षिणॆ पार्श्वॆ: अस्मिन् वर्त्तमानॆ व्यावहारिकॆ पh्रपवाति शष्टि सम्वत्सराणाम् मध्य़ॆ -

धुन्मुखि नाम सम्वत्सरॆ, द्क्षिणायनॆ, ग्रीष्म रिथौ कटक मासॆ शुक्ल पक्षॆ पन्चम्याम् सुभ तिथौ, भानु वासर, हस्त नक्षत्र युक्थायाम्, थ्रुथि यॊगॆ, भव करणॆ , ऎवङ्ण विसॆषण् वसिश्टायाम्, अस्याम् पन्चम्याम् सुभतिथौ

" श्री भगवताक्ञा @१______________ #२_______________*३_________________

@१---(वटकलैयार् - ) श्रीमन् नारायण प्रीतियर्त्तम्
#२-- (तेन्कलैयार् ) भकवत् कैङ्कर्य रूपम्
*३-- (स्मार्त्ताळ्) - पार्वती परमॆच्वर प्रीतियर्त्तम्


श्रावण्याम् श्रवण नक्षत्रॆ अतीतानाम् च्छ्ःसाम्, अद्य़ॆष्य माणानाम् अयातयामत्वाय वीर्य वर्त्तार्त्तम् श्रवण्याम् श्र्वण नक्षत्रॆ, अधयाय उत्सर्जन कर्माङ्कम, करिष्यमाण उभाकर्माङ्कम्, ब्रम्म  यग्झ्तर्प्पणम्, सावित्रियाति नव 
तर्प्पणम् अग्नियाति ऎकविम्सत् तर्प्पणम्च अध्य करिष्यॆ:

(१) पूणूल् उपवीतम्: (Yagnjopaveetham in normal mode)

प्रजापतिस् त्रुप्यतु
ब्रम्ंहा त्रुप्यतु
वॆदास् त्रुप्यन्तु
दैवास् त्रुप्यन्तु
रिश्यस् त्रुप्यन्तु
सर्वाणि चन्ताम्सि त्रुप्यतु
ऒम्कारस् त्रुप्यतु
वष्ट कारस् त्रुप्यतु
व्याह्रुतयस् त्रुप्यतु
सावित्री त्रुप्यतु
यज्ञास् त्रुप्यतु
त्यावा प्रुतिवी त्रुप्यताम्
अन्तरिक्षन् त्रुप्यतु
अहॊरात्राणि त्रुप्यन्तु
साङ्क्यास् त्रुप्यन्तु
सिद्धास् त्रुप्यन्तु
समुत्रास् त्रुप्यन्तु
नद्यास् त्रुप्यन्तु
कावस् त्रुप्यन्तु
किरयस् त्रुप्यन्तु
क्षॆत्रौषति वनस्पति कन्धर्वास् त्रुप्यन्तु
नागास् त्रुप्यन्तु
बयाम्सि त्रुप्यन्तु
विप्रास् त्रुप्यन्तु
यक्षास् त्रुप्यन्तु
रक्षाम्सि त्रुप्यन्तु
भुधानि त्रुप्यन्तु
ऎवमन्तानि त्रुप्यन्तु

(२) तावटमाक् (नीविति) (Wear poonal/yagnjopaveetham as garland - like a mala)

सतर्चिनस् त्रुप्यतु
माढ्यमास् त्रुप्यतु
क्रुत्समतस् त्रुप्यतु
विश्र्वामित्रास् त्रुप्यतु
वामतॆवस् त्रुप्यतु
अत्रिस् त्रुप्यतु
भारत्वाजय्स् त्रुप्यतु
वसिष्टस् त्रुप्यतु
प्रकातस् त्रुप्यन्तु
भावमान्यास् त्रुप्यन्तु
क्षूत्रसूक्तास् त्रुप्यतु
सुमन्तु जैमिनि वैसम्भायन पैल सुक्र भाष्य भारत महाभारत तर्माचार्यास् त्रुप्यतु
जानन्ती भाहवी गार्क्य कौतम शाकल्य भाप्रव्य माण्टव्य माण्टूकॆयास् त्रुप्यतु
कर्की वाचक् नवी त्रुप्यतु
वटवा प्राति तॆयी त्रुप्यतु
सुलभा मैत्रॆयी त्रुप्यतु
कहॊळान् तर्प्पयामि
कौषीकन् तर्प्पयामि
महा कौषीतकन् तर्प्पयामि
भारत्वाजन् तर्प्पयामि
पैङ्कन् तर्प्पयामि
महा पैङ्कन् तर्प्पयामि
सुयज्ञन् तर्प्पयामि
साङ्यायनन् तर्प्पयामि
ऐतरॆयन् तर्प्पयामि
महैतरॆयन् तर्प्पयामि
साकलन् तर्प्पयामि
भाष्कलन् तर्प्पयामि
गार्ग्र्क्यन् तर्प्पयामि
सौमन् तर्प्पयामि
सुजातवक्त्रन् तर्प्पयामि
औतवाळहिन् तर्प्पयामि
महौतवाळ्हिन् तर्प्पयामि
सौजामिन् त्रुप्यन्तु त्रुप्यन्तु
सौनकन् तर्प्पयामि
आस्व्वलायन् तर्प्पयामि
ऎकान्यॆ आचार्या तॆसर्वॆ त्रुप्यन्तु त्रुप्यन्तु, त्रुप्यन्तु.

(३) पूणूलै उपवीतम. (wear poonal as normal  - regular)

सावित्रीन् तर्प्पयामि
ब्रमाप्णन् तर्प्पयामि
मॆतान् तर्प्पयामि
प्रज्ञान् तर्प्पयामि
तारणान् तर्प्पयामि
सतसत्पतिम् तर्प्पयामि
अनुमतिन् तर्प्पयामि
चान्ताम्स्य तर्प्पयामि
अग्निन् तर्प्पयामि
अप्त्रिण् सूर्यन् तर्प्पयामि
सकुन्तन् तर्प्पयामि
मित्रवरुणौ त्रुप्यॆताम्
अग्निम् तर्प्पयामि
आपस् त्रुप्यतु
अग्निन् तर्प्पयामि
मरुतास् तर्प्पयामि
अग्निन् तर्प्पयामि
वर्माणन् तर्प्पयामि
अग्निन् तर्प्पयामि
इन्द्रॊ सॊमौ त्रुप्यताम्
इन्द्रन् तर्प्पयामि
अग्निम् मारुतन् तर्प्पयामि
पवमान सॊमौ त्रुप्यताम्
सॊमन् तर्प्पयामि
समज्ञानन् तर्प्पयामि
विश्वॆदॆवास् त्रुप्यन्तु
अक्पिस् त्रुप्यतु
विष्णुस् त्रुप्यतु

पित्रु तर्प्पणम् - 
(following is Only for persons who has lost his father and performing Amavasya Tharpanam) Poonal as Prachinavitham (from leftside normal to change it to right sholder side - i.e. opposite to normal) Do this tharpan thrice each for the each varga parents, with Black Seasame (Gingilee/Thill/Ellu) and water:

पित्रु वर्ग्गम् - पिता, पितामहर्, प्रपितामहर् - माता, पितामहि, प्रपितामहि
मात्रुवर्ग्गम् - सपत्नीक मातामह, मातु: पितामह, मातु: प्रपितामह
----------------------------

|| शुभम्स्तु ||

Though with good intention I publish this to help the needy, there can be one or two typographical or grammar error in the above. If anyone with good knowledge on this subject sends me any correction, I gladly willing to make the same.

Kindly make your comments, suggestion & criticism as well in the guestbook.

TRS Iyengar


Links Privacy Policy Terms & Conditions Disclaimer Contact Support This website Site Map
Copyright © trsiyengar.com 2003-2017