Srivaishnavam Practices Essence
Home » Religion-Events, Important Srivaishnava Festivals For Dhurmukhi Year - 2016-2017    Text Size   
Srivaishnavam  Parambaryam, Traditions &  The Culture that stands Class apart from others
Essence of Srivaishnavam Practices - Dhurmukhi (Dunmukhi)/Dhunmukhi   Year's Srivaishnavas Festival Chart

Aum, Sweet Om, The Pranava Mantra

Click here for Festival Chart in phonetic English

Click her for TharppaNa Sankalpams in phonetic English

If you are unable to open or read the following contents, then you can download the pdf file that contain Festival chart and Tharppana sankalpams from the following link:


DHURMUKHI YEAR'S FESTIVALS AND THARPPANA SANKALPAM - 2016-2017 in PDF format

OR You may please download the FREE Tamil fonts from > http://azhagi.com/ for viewing this properly.


‚áÁ ƒÂõ

13.04.16 Ò¾ý ÐýÓ¸¢ ÅÕ„ôÀ¢ÈôÒ, º¢ò¾¢¨Ã Á¡…ôÀ¢ÈôÒ. §Á„ …íìÃÁ½õ.
15.04.16 ¦ÅûÇ¢ ‚áÁ ¿ÅÁ¢
17.04.16 »¡Â¢Ú …÷Å ²¸¡¾…¢
21.04.16 Ţ¡Æý º¢òá ¦Àª÷½Á¢
23.04.16 ºÉ¢ ŠÅ¡¾¢
30.04.16 ºÉ¢ îÃŽ ùþõ
03.05.16 ¦ºùÅ¡ö …÷Å ²¸¡¾…¢
06.05.16 ¦ÅûÇ¢ …÷Å «Á¡Å¡¨…
09.05.16 ¾¢í¸û «‡Â òÕ¾£¨Â
10.05.16 ¦ºùÅ¡ö ‚ áÁÛƒ÷ ƒÂó¾¢ / ‚ ºí¸Ã ƒÂó¾¢

14.05.16 ºÉ¢ ¨Å¸¡º¢ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ
17.05.16 ¦ºùÅ¡ö …÷Å ²¸¡¾…¢
20.05.16 ¦ÅûÇ¢ ŠÅ¡¾¢ - ‚ óÕ…¢õ† ƒÂó¾¢
21.05.16 ºÉ¢ ¨Å¸¡º¢ Å¢º¡¸õ
27.05.16 ¦ÅûÇ¢ îÃŽ ùþõ
01.06.16 Ò¾ý …÷Å ²¸¡¾…¢
04.06.16 ºÉ¢ …÷Å «Á¡Å¡¨…

15.06.16 Ò¾ý ¬É¢ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ
16.06.16 Ţ¡Æý ²¸¡¾…¢, ŠÅ¡¾¢
24.06.16 ¦ÅûÇ¢ îÃŽ ùþõ
03.07.16 »¡Â¢Ú §À¡¾¡ÂÉ «Á¡Å¡¨…
04.07.16 ¾¢í¸û §…¡ÁÅ¡Ã «Á¡Å¡¨…
13.07.16 Ò¾ý ŠÅ¡¾¢
15.07.16 ¦ÅûÇ¢ …÷Å …ÂÉ ²¸¡¾…¢

16.07.16 ºÉ¢ ¬Ê Á¡…ôÀ¢ÈôÒ, ¾‡¢½¡ÂÉ Òñ¸¡Äõ, ¬ÊôÀñʨ¸
21.07.16 Ţ¡Æý îÃŽ ùþõ
30.07.16 ºÉ¢ …÷Å ²¸¡¾…¢
02.08.16 ¦ºùÅ¡ö …÷Å ¬Ê «Á¡Å¡¨…, ¬Ê À¾¢¦Éð¼¡õ ¦ÀÕìÌ
07.08.16 »Â¢Ú ¡¢ì ¯À¡¸÷Á
10.08.16 Ò¾ý ŠÅ¡¾¢
12.08.16 ¦ÅûÇ¢ ÅÃÄŒÁ¢ ùþõ
14.08.16 »¡Â¢Ú …÷Å ²¸¡¾…¢

17.08.16 Ò¾ý ¬Å½¢ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ, îÃŽ ùþõ
18.08.16 Ţ¡Æý ƒ¤÷ ¯À¡¸÷Á (¬Å½¢ÂÅ¢ð¼õ)
19.08.16 ¦ÅûÇ¢ ¸¡Âò¡£ ƒÀõ
25.08.16 Ţ¡Æý ìÕ‰½¡‰¼Á¢, §¸¡ÌÄ¡‰¼Á¢, ¨Å¸¡É… - Ó¿¢òà‚ƒÂó¾¢
26.08.16 ¦ÅûÇ¢ À¡ïºÃ¡òÃ, ‚Á¼õ ‚ƒÂó¾¢
28.08.16 »¡Â¢Ú …÷Å ²¸¡¾…¢
31.08.16 Ò¾ý §À¡¾¡ÂÉ «Á¡Å¡¨…
01.09.16 Ţ¡Æý «Á¡Å¡¨…
04.09.16 »¡Â¢Ú …¡§Á¡À¸÷Á
05.09.16 ¾¢í¸û Ţɡ¸÷ ºÐ÷¾¢
06.09.16 ¦ºùÅ¡ö ŠÅ¡¾¢
13.09.16 ¦ºùÅ¡ö ²¸¡¾…¢, †Âì¡£Å÷ ƒÂó¾¢, ¾¢Õ§Å¡½õ Àñʨ¸, îÃŽ òÅ¡¾…¢, Å¡ÁÉ ƒÂó¾¢
14.09.16 Ò¾ý îÃŽ ùþõ

17.09.16 ºÉ¢ ÒÃ𼡺¢ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ - Á†¡Ç À‡¡ÃõÀõ
20.09.16 ¦ºùÅ¡ö Á†¡Àý£
23.09.16 ¦ÅûÇ¢ Á†¡ù¾£À¡¾õ , Áò¡‰¼Á¢
27.09.16 ¦ºùÅ¡ö ²¸¡¾…¢
30.09.16 ¦ÅûÇ¢ …÷Å Á†¡Ç «Á¡Å¡¨…
01.10.16 ºÉ¢ ¿Åáò¡¢ ⃡ÃõÀõ
03.10.16 ¾¢í¸û ŠÅ¡¾¢
10.10.16 ¾¢í¸û Á†¡¿ÅÁ¢, …Êž¢ ⨃, ¬Ô¾â¨ƒ
11.10.16 ¦ºùÅ¡ö Å¢ƒÂ¾…Á¢, îÃŽ ùþõ, ‚ §Å¾ó¾§¾º¢¸÷ ¾¢Õ¿‡òÃõ.
12.09.16 Ò¾ý …÷Å ²¸¡¾…¢

17.10.16 ¾¢í¸û ³ôÀº¢ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ, ÐÄ¡ Å¢„¤ Òñ¸¡Äõ, ÐÄ¡Š¿¡É ¬ÃõÀõ.
28.10.16 ¦ÅûÇ¢ À¢ýÉ¢Ã× ¿Ã¸ ºÐ÷¾º¢ Š¿¡Éõ (29.10.16 Å¢ÊÂü¸¡¨Ä)
29.10.16 ºÉ¢ ¾£À¡ÅÇ¢ôÀñʨ¸
30.10.16 »¡Â¢Ú …÷Å «Á¡Å¡¨º, ÄŒÁ£-̧Àà ⨃
04.11.16 ¦ÅûÇ¢ Á½Å¡Ç Á¡Ó¿¢¸û ¾¢Õ¿‡òÃõ
07.11.16 ¾¢í¸û îÃŽ ùþõ
11.11.16 ¦ÅûÇ¢ ¯ò¾¡É ¨¸º£¸ ²¸¡¾…¢

16.11.16 Ò¾ý ¸¡÷ò¾¢¨¸ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ, Ó¼Åý ÓØìÌ - ÐÄ¡Š¿¡É â÷ò¾¢.
25.11.16 ¦ÅûÇ¢ …÷Å ²¸¡¾…¢
27.11.16 »¡Â¢Ú ŠÅ¡¾¢
29.11.16 ¦ºùÅ¡ö …÷Å «Á¡Å¡¨…
04.12.16 »¡Â¢Ú îÃŽ ùþõ
10.12.16 ºÉ¢ …÷Å ¨¸º¢¸ ²¸¡¾…¢
13.12.16 ¦ºùÅ¡ö ¨Å¸¡É… ¾£Àõ
14.12.16 Ò¾ý «§†¡À¢Ä Á¼õ - À¡ïºÃ¡òà ¾£Àõ,
15.12.16 Ţ¡Æý §¸¡Â¢ø ¾Û÷Á¡… ⃡ ¬ÃõÀõ

16.12.16 ¦ÅûÇ¢ ¾Û÷ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ
25.12.16 »¡Â¢Ú ²¸¡¾…¢
28.12.16 Ò¾ý …÷Å «Á¡Å¡¨…
01.01.17 »¡Â¢Ú îÃŽ ùþõ
08.01.17 »¡Â¢Ú À£‰Á ¨ÅÌñ¼ ²¸¡¾…¢
11.01.17 Ò¾ý ܼ¡¨ÃÅøÄ¢
13.01.17 ¦ÅûÇ¢ §À¡¸¢ôÀñʨ¸

14.01.17 ºÉ¢ ¨¾ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ, ¯ò¾Ã¡ÂÉ Òñ¸¡Äõ. ¦À¡í¸ø Àñʨ¸.
¸¡¨Ä 11.30 -11-55ìÌû ¦À¡í¸ø À¡¨É ¨Åì¸ ¯ò¾Áõ (Óõ¨À §¿ÃôÀÊ).
15.01.17 »¡Â¢Ú ¸Û, Á¡ðÎô¦À¡í¸ø
21.01.17 ºÉ¢ ŠÅ¡¾¢
23.01.17 ¾¢í¸û …÷Å ²¸¡¾…¢
27.01.17 ¦ÅûÇ¢ …÷Å ¨¾ «Á¡Å¡¨…
28.01.17 ºÉ¢ îÃŽ ùþõ
07.02.17 ¦ºùÅ¡ö …÷Å À£Á ²¸¡¾…¢
12.02.17 »¡Â¢Ú Á¡º¢ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ

17.02.17 ¦ÅûÇ¢ ŠÅ¡¾¢
18.02.17 ºÉ¢ «‰¼¸¡
19.02.17 »¡Â¢Ú «ýʼn¼¸¡
22.02.17 Ò¾ý …÷Å ²¸¡¾…¢
24.02.17 ¦ÅûÇ¢ îÃŽ ùþõ
26.02.17 »¡Â¢Ú …÷Å «Á¡Å¡¨…
08.03.17 Ò¾ý …÷Å ²¸¡¾…¢

14.03.17 ¦ºùÅ¡ö Á¡º¢ Á¡…ôÀ¢ÈôÒ. ¸¡Ã¨¼Â¡÷ §¿¡ýÒ
Á¡¨Ä 4.45 ìÌ §Áø 5.15ìÌû Á¡º¢ ºÃÎ «½¢Â ¯ò¾Áõ.
16.03.17 Ţ¡Æý ŠÅ¡¾¢
24.03.17 ¦ÅûÇ¢ …÷Å ²¸¡¾…¢, îÃŽ ùþõ
27.03.17 ¾¢í¸û …÷Å «Á¡Å¡¨…
29.03.17 Ò¾ý ¦¾ÖíÌ ÅÕ„ôÀ¢ÈôÒ - Ô¸¡¾¢ô Àñʨ¸
05.04.17 Ò¾ý ‚áÁ ¿ÅÁ¢
07.04.17 ¦ÅûÇ¢ …÷Å ²¸¡¾…¢
09.04.17 »¡Â¢Ú ÀíÌÉ¢ ¯ò¾¢Ãõ
12.04.17 Ò¾ý ŠÅ¡¾¢

14.04.17 ¦ÅûÇ¢ §†Å¢ÇõÀ¢ ÅÕ„ôÀ¢ÈôÒ, º¢ò¾¢¨Ã Á¡…ôÀ¢ÈôÒ. Å¢„¤ Òñ¸¡Äõ.

:: …¤Àõ ::


:ஸுபமஸ்து:

TRS Iyengar


Links Privacy Policy Terms & Conditions Disclaimer Contact Support This website Site Map
Copyright © trsiyengar.com 2003-2015